Image

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HSE VIỆT NAM
363/11/32 Đất Mới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP.HCM

hsevn.mina@gmail.com
0888 350 009

Văn bản pháp luật môi trường


VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG
——— ♦ ———

HSEVN Solutions cung cấp bảng tổng hợp các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện một số hồ sơ môi trường…

Văn bản pháp luật môi trường

  10/06/2021   312 lượt xem https://hsemina.com/

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG
——— ♦ ———

HSEVN Solutions cung cấp bảng tổng hợp các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện một số hồ sơ môi trường thường gặp cũng như thực hiện công tác bảo vệ môi trường cùng với đó là Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nhằm giúp Doanh nghiệp chủ động trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về môi trường cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất

► Các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện một số hồ sơ môi trường:

STT SỐ/KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TÌNH TRẠNG HIỆU LỰC
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC_ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG_KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường  23/06/2014 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 01/07/2019  Còn hiệu lực
3 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019 15/02/2020 Còn hiệu lực
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT_ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN 
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường  23/06/2014 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 01/07/2019 Còn hiệu lực
3 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019 15/02/2020 Còn hiệu lực
HỒ SƠ XẢ THẢI_HỒ SƠ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
1 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước  21/06/2012 01/01/2013 Còn hiệu lực
2 Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước 27/11/2013 01/02/2014 Còn hiệu lực
3 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 30/05/2014 15/07/2014 Còn hiệu lực
ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường  23/06/2014 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu  24/04/2015 15/06/2015 Còn hiệu lực
3 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015 01/09/2015 Còn hiệu lực
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP/ĐIỀU CHỈNH/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XỬ LÝ CTNH
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường  23/06/2014 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu  24/04/2015 15/06/2015 Còn hiệu lực
3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 01/07/2019 Còn hiệu lực
4 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015 01/09/2015 Còn hiệu lực
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM _BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường  23/06/2014 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 01/07/2019 Còn hiệu lực
3 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015 01/09/2015 Còn hiệu lực
4 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019 15/02/2020 Còn hiệu lực
BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường  23/06/2014 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 01/07/2019 Còn hiệu lực
3 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019 15/02/2020 Còn hiệu lực


Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

STT SỐ/KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TÌNH TRẠNG HIỆU LỰC
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC 
1 QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 14/12/2018 15/06/2019 Còn hiệu lực
2 QCVN 52:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép 29/12/2017 01/07/2018 Còn hiệu lực
3 QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 29/04/2016 15/06/2016 Còn hiệu lực
4 QCVN 60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu 31/12/2015 01/03/2016 Còn hiệu lực
5 QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 31/03/2015 01/06/2015 Còn hiệu lực
6 QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/03/2015 01/06/2015 Còn hiệu lực
7 QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 321/12/2015 01/03/2016 Còn hiệu lực
8 QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển 21/12/2015 01/03/2016 Còn hiệu lực
9 QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất 21/12/2015 01/03/2016 Còn hiệu lực
10 QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 21/12/2015 01/03/2016 Còn hiệu lực
11 QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên 31/03/2015 01/06/2015 Còn hiệu lực
12 QCVN 47:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn 28/12/2012 18/02/2013 Còn hiệu lực
13 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 28/12/2011 15/02/2012 Còn hiệu lực
14 QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu 16/12/2010 15/02/2011 Còn hiệu lực
15 QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 16/12/2010 15/02/2011 Còn hiệu lực
16 QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn 16/11/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực
17 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 31/12/2008 15/01/2009 Còn hiệu lực
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÔNG KHÍ & TIẾNG ỒN
1 QCVN 51:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép 29/12/2017 01/07/2018 Còn hiệu lực
2 QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 25/10/2013 01/01/2014 Còn hiệu lực
3 QCVN 46:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng 28/12/2012 18/02/2013 Còn hiệu lực
4 QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp 28/12/2012 01/03/2013 Còn hiệu lực
5 QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế 28/12/2012 01/03/2013 Còn hiệu lực
6 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 16/12/2010 15/02/2011 Còn hiệu lực
7 QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 16/11/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực
8 QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 16/11/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực
9 QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 16/11/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực
10 QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 16/11/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực
11 QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 16/11/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực
12 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 07/10/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN Ô NHIỄM TRONG BÙN, ĐẤT & CHẤT THẢI NGUY HẠI 
1 QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước 25/10/2013 01/01/2014 Còn hiệu lực
2 QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất 21/12/2015 01/03/2016 Còn hiệu lực
3 QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng 26/12/2011 01/03/2012 Còn hiệu lực
4 QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 16/11/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực
5 TCVN 6707 : 2009 Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo 21/12/2009 21/12/2009 Còn hiệu lực
6 QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất 31/12/2008 15/01/2009 Còn hiệu lực
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 
1 QCVN 67:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 19/04/2018 29/10/2018 Còn hiệu lực
2 QCVN 66:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 19/04/2018 29/10/2018 Còn hiệu lực
3 QCVN 65:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 19/04/2018 29/10/2018 Còn hiệu lực
4 QCVN 33:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 19/04/2018 29/10/2018 Còn hiệu lực
5 QCVN 32:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 19/04/2018 29/10/2018 Còn hiệu lực
6 QCVN 31:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 19/04/2018 29/10/2018 Còn hiệu lực

 

BÀI VIẾT KHÁC

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HSE VIỆT NAM


363/11/32 Đất Mới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP.HCM
 Email: hsevn.mina@gmail.com
 Hotline: 0888 350 009
 https://hsemina.com


GOOGLE MAP


SUPPORTS
Hotline
Facebook
Email
Contacts
  MENU